اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***ldsubtitle.us 620,720 ریال 24 شهريور 1398
***lfazl 535,820 ریال 24 شهريور 1398
***ه 581,100 ریال 24 شهريور 1398
***یه 571,580 ریال 24 شهريور 1398
***lfazl 536,680 ریال 24 شهريور 1398
*** 504,440 ریال 24 شهريور 1398
***د 505,900 ریال 24 شهريور 1398
***د 511,860 ریال 24 شهريور 1398
***ان 533,740 ریال 24 شهريور 1398
***دون 543,820 ریال 24 شهريور 1398

 

تاکنون مبلغ 4,882,704,513 ریال به کاربران پرداخت شده است