اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***م 500,460 ریال 29 مرداد 1398
***viz 502,740 ریال 29 مرداد 1398
*** 507,880 ریال 29 مرداد 1398
***ه 515,780 ریال 29 مرداد 1398
*** 674,940 ریال 29 مرداد 1398
***امرادی 706,894 ریال 29 مرداد 1398
***ل 523,640 ریال 29 مرداد 1398
***دی 529,960 ریال 29 مرداد 1398
*** 547,880 ریال 29 مرداد 1398
***د 603,060 ریال 29 مرداد 1398

 

تاکنون مبلغ 3,366,704,499 ریال به کاربران پرداخت شده است