افزایش قیمت پاپ اپ

با سلام
قیمت پاپ اپ اول به 140 ریال افزایش یافت 

پاپ اپ اول و دوم جمعا 240 ریال 

همچنین برای کاربران طلایی قیمت پاپ اپ اول به 150 و دوم به 120 ریال افزایش یافت

کاربرانی که بالای 100 هزار ای پی داشته باشند به کاربر طلایی ارتقاع داده میشوند