اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مسلم 201,317 ریال 24 آذر 1395
محمدرضا 87,357 ریال 24 آذر 1395
محمدرضا 60,643 ریال 20 آبان 1395
مسلم 92,167 ریال 20 آبان 1395
محمدرضا 53,798 ریال 16 آبان 1395

 

تاکنون مبلغ 495,282 ریال به کاربران پرداخت شده است